Pályázati felhívás az „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra (PST: A044.15)” építése során visszanyert anyagok értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., rövidített elnevezés: MNV Zrt.) képviseletében és értékesítési megbízottjaként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., rövidített elnevezés: NIF Zrt.; Cg. 01-10-044180; adószám: 11906522-2-41) nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra” megnevezésű projekt (PST: A044.15) építéséhez kapcsolódóan lefolytatott selejtezési eljárás során visszanyert alábbi anyagokat, amelyre ajánlatokat várunk.

SELEJTEZÉSI ELJÁRÁSBÓL VISSZANYERT ANYAGOK :
megnevezése, mérete: mennyisége: nettó érték minimum összege/db (minimál egységár): nettó érték minimum összege összesen (minimálár):
Termény keverő és granuláló tartály 1 db 3.500.000,- Ft 3.500.000,- Ft

Minimum érték összesen:

3.500.000,- Ft + ÁFA

A NIF Zrt. az ajánlattevők részére biztosítja a vissznyereményi anyagok megtekintését az ajánlattételi határidő lejártáig.

Amennyiben az ajánlattevő nem él a megtekintési jogával, úgy nyertessége esetén az adásvételi szerződést a jelen felhívásban és az adásvételi szerződésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat elfogadva köti meg azzal, hogy elfogadja ezzel azt is, hogy a dokumentumokban szereplő mennyiségek és minőségek megegyeznek a megtekintés helyén lévő vissznyeremény mennyiségi és minőségi adataival. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a vissznyereményi anyagokkal a továbbiakban kifogással nem élhet. Az adásvételi szerződés a Felek aláírásával jön létre, és hatálybalépése nem függ a vissznyereményi anyagok megtekintésétől, illetve annak eredményétől.

A vissznyereményi anyagok megtekintési helye és címe: Lakitelek, külterület 0110/7 hrsz., előzetes – telefonon történő – egyeztetést követően.

2. Részajánlat tételre nincs lehetőség, gazdaságossági és szervezési okok miatt.

3. A pályázat elbírálása során a legmagasabb összegű árat kínáló érvényes ajánlatot fogadjuk el azzal, hogy a megajánlott vételárnak (a továbbiakban: ajánlati ár) el kell érnie a fenti táblázatban meghatározott minimálárat.

Több azonos összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlat esetén az azonos értékű ajánlatot tevő pályázók számára az ajánlattételi határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül, amely idő alatt az azonos értékű ajánlatot tevő pályázók új ajánlatot nyújthatnak be a pályázat második fordulójára a NIF Zrt.-hez.

4. Az ajánlatok bontásának helye a NIF Zrt. székhelye, ideje legkésőbb az ajánlattételi határidőt követő 5 naptári nap. A pályázatok bontása nem nyilvánosan történik. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

Az ajánlatok bontása 3 fős bizottságban történik.

5. A NIF Zrt. a beérkezett ajánlatokat az ajánlatok bontásától számított legkésőbb 10 munkanapon belül bírálja el az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerint. Az elbírálási határidőt a NIF Zrt. egy alkalommal legfeljebb 3 munkanappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket írásban tájékoztatnia kell.

Az ajánlatok elbírálása 3 fős bizottságban történik.

A NIF Zrt. az elbírálást követő 8 naptári napon belül a pályázat eredményét írásban, elektronikus úton közli valamennyi ajánlattevővel.

6. A NIF Zrt. az adásvételi szerződéstervezetet a pályázati nyertességről szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a nyertes ajánlattevőnek.

A NIF Zrt. az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével köti meg a pályázat elbírálásáról történő értesítést követő legfeljebb 15 napon belül.

7. A nyertes ajánlattevő az ajánlati árat (a továbbiakban: vételár) az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül köteles banki átutalással megfizetni az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett MNV „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára azzal, hogy a közlemény rovatban szerepelteti a ’vissznyeremény’ szót. A Magyar Állam tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartásra kerül. A nyertes ajánlattevő részére az MNV Zrt. bocsátja ki a számlát.

A vételár megfizetését az MNV Zrt. a számláján történt jóváírást követő 10 naptári napon belül visszaigazolja a NIF Zrt.-nek.

8. Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul vagy a szerződés aláírása után a vételár megfizetésére a 7. pont szerinti határidőn belül nem kerül sor, vagy a nyertes ajánlattevő a vissznyereményi anyagok megtekintési jogával nem élt, de később a vissznyereményi anyagokkal kapcsolatos kifogása merül fel, amelyre alapítva a birtokbavételt megtagadja, és ezért a NIF Zrt. az adásvételi szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a NIF Zrt. jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.
Amennyiben a pályázat nyertesének felróható okból hiúsul meg a szerződéskötés vagy a vételár megfizetésére a fenti 7. pontban rögzített határidőn belül nem kerül sor, illetve a nyertes ajánlattevő a vissznyereményi anyagok megtekintési jogával nem élt, de később a vissznyereményi anyagokkal kapcsolatos kifogására alapítva az átvételt megtagadja úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlati ár, illetve az adásvételi szerződésben rögzített nettó vételár 15 %-át meghiúsulási kötbérként köteles megfizetni.

9. A vételáron felül az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles banki átutalással megfizetni a nettó vételár 10 %-a + ÁFA összegű közreműködői díjat a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20609931-00003285 számú számlájára. A nyertes ajánlattevő részére az NIF Zrt. bocsátja ki a számlát. A közreműködői díj akkor is jár a NIF Zrt.-nek, ha az adásvétel a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul.

10. A birtokbaadásra csak a fenti 7. pontban részletezett, MNV Zrt. által a vételár jóváírásáról megküldött visszaigazolás birtokában és a fenti 9. pontban leírt közreműködői díj jóváírását követően kerülhet sor, ezért a NIF Zrt. a birtokbaadás időpontját a visszaigazolás kézhezvételét és a jóváírást (azaz az utóbb teljesülő feltételt) követő 8 napon belüli időpontra kitűzi, amelyről a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti.

A birtokbaadásról jegyzőkönyv készül.

11. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra is, hogy a pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt anyagokat a birtokbavételtől számított legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségére, felelősségére elszállítja azzal, hogy az ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályi követelményeket is köteles betartani. Az MNV Zrt., továbbá a NIF Zrt. a birtokbaadás és az elszállítás közötti időszakra mindennemű felelősségét és kötelezettségét kizárja tekintettel arra, hogy a vissznyereményi anyag tulajdonjoga és birtokba ekkor már a nyertes ajánlattevőt, mint vevőt illeti meg.

12. Az ajánlattevő ajánlatában, illetve a nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a vissznyeremény felhasználása tekintetében közvetlen végfelhasználónak minősül-e.Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

13. Az ajánlattevők ajánlataikat minden oldalon cégszerű – magánszemélyeknél saját – aláírással kötelesek ellátni. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy képviseleti jogosultság igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá az aláírási címpéldánya másolati példányát.

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.rendelet 27. § (1) bek. alapján állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozással való nem-rendelkezésről az ajánlattevő írásban köteles nyilatkozni, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozással való nem-rendelkezést az ajánlattevő:

  • a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal köteles igazolni, az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg, vagy
  • az ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelyet a NIF Zrt. megvizsgál.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik-e.

Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő a fentiekről nyilatkozik, illetve a fentiek szerint ezeket igazolja, nyilatkozik továbbá a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról, az általa vállalt kötelezettségekről, az ajánlati ár összegéről, amelynek legalább a fentiekben meghatározott minimálárat el kell érnie.

14. A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig tart, kivéve ha a NIF Zrt. ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

15. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

16. Az ajánlattevők ajánlataikat az alábbi nyilatkozat kitöltésével

nyilt-palyazati-ajanlat_vissznyeremenyre_a044-15

c é g j e l z é s   n é l k ü l , 1 (egy) z á r t   b o r í t é k b a n,  

5 (öt) példányban

– ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra (PST: A044.15) építése során visszanyert anyagok értékesítése” jelzéssel,

s z e m é l y e s e n   vagy m e g h a t a l m a z o t t   ú t j á n ,

a 1134 Budapest, Váci út 45. szám (NIF Zrt. székhelye) D épület 410. irodájában Horváth-Balogh Eszter terület-nyilvántartási munkatársnak benyújtani.

17. Az ajánlatok benyújtási határideje: a pályázati felhívás közzétételétől számított legkésőbb 30. nap, azaz 2020.02.27 17:00 óra. A közzététel időpontja: 2020.01.28

18. A pályázat hivatalos nyelve a magyar.

19. A pályázattal, illetve a vissznyeremény anyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: Horváth-Balogh Eszter terület-nyilvántartási munkatárs, tel.: +36/20/322-2947; balogh.eszter@nif.hu.

 

20. A vissznyereményi anyagok megtekinthetők az alábbi helyen és címen: Lakitelek, külterület 0110/7 hrsz., előzetes egyeztetést követően.

Budapest, 2020.01.28