Pályázati felhívás az „M25 autóút déli ütem északi szakasz (7+073,80 – 14+617,88 kmsz.) – (PST: A025.03)” – Eger” megnevezésű építési beruházás során kitermelt 43,93 m3 faanyag értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., rövidített elnevezés: MNV Zrt.) képviseletében és értékesítési megbízottjaként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., rövidített elnevezés: NIF Zrt.; Cg. 01-10-044180; adószám: 11906522-2-41) nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az „M25 autóút déli ütem északi szakasz (7+073,80 – 14+617,88 kmsz.) – (PST:A025.03)” megnevezésű építési beruházás során kitermelt alábbi faanyagokat, amelyre ajánlatokat várunk.

ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ FAANYAGOK :
megnevezése, mérete: mennyisége (m3): nettó érték minimum összege/m(minimál egységár): nettó érték minimum összege összesen (minimálár):
Kemény fa korhadt ( gyümölcs, 1 m) 34,06 m3 5 900,-  Ft 200 954,- Ft
Kemény fa – akác (1 m) 9,87 m3 13 600,-  Ft 134 232,- Ft
Összesen: 43,93 m3 Minimum érték összesen:

335 186,- Ft + ÁFA

A NIF Zrt. az ajánlattevők részére biztosítja a faanyagok megtekintését az ajánlattételi határidő lejártáig.

Amennyiben az ajánlattevő nem él a megtekintési jogával, úgy nyertessége esetén az adásvételi szerződést a jelen felhívásban és az adásvételi szerződésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat elfogadva köti meg azzal, hogy elfogadja ezzel azt is, hogy a dokumentumokban szereplő mennyiségek és minőségek megegyeznek a megtekintés helyén deponált faanyag mennyiségi és minőségi adataival. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a faanyagokkal a továbbiakban kifogással nem élhet. Az adásvételi szerződés a Felek aláírásával jön létre, és hatálybalépése nem függ a faanyagok megtekintésétől, illetve annak eredményétől.

A faanyagok megtekintési helye és címe: 3300 Eger, Baktai út, 0985 hrsz., Colas Zrt. telephelye, előzetes – telefonon történő – egyeztetést követően.

 1. Részajánlat tételre nincs lehetőség, gazdaságossági és szervezési okok miatt.
 1. A pályázat elbírálása során a legmagasabb összegű árat kínáló érvényes ajánlatot fogadjuk el azzal, hogy a megajánlott vételárnak (a továbbiakban: ajánlati ár) el kell érnie a fenti táblázatban meghatározott minimálárat.

Több azonos összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlat esetén az azonos értékű ajánlatot tevő pályázók számára az ajánlattételi határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül, amely idő alatt az azonos értékű ajánlatot tevő pályázók új ajánlatot nyújthatnak be a pályázat második fordulójára a NIF Zrt.-hez.

 1. Az ajánlatok bontásának helye a NIF Zrt. székhelye, ideje legkésőbb az ajánlattételi határidőt követő 5 naptári nap. A pályázatok bontása nem nyilvánosan történik. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

Az ajánlatok bontása 3 fős bizottságban történik.

 1. A NIF Zrt. a beérkezett ajánlatokat az ajánlatok bontásától számított legkésőbb 10 munkanapon belül bírálja el az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerint. Az elbírálási határidőt a NIF Zrt. egy alkalommal legfeljebb 3 munkanappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket írásban tájékoztatnia kell.

Az ajánlatok elbírálása 3 fős bizottságban történik.

A NIF Zrt. az elbírálást követő 8 naptári napon belül a pályázat eredményét írásban, elektronikus úton közli valamennyi ajánlattevővel.

 1. A NIF Zrt. az adásvételi szerződéstervezetet a pályázati nyertességről szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a nyertes ajánlattevőnek.

A NIF Zrt. az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével köti meg a pályázat elbírálásáról történő értesítést követő legfeljebb 15 napon belül.

 1. A nyertes ajánlattevő az ajánlati árat (a továbbiakban: vételár) az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül köteles banki átutalással megfizetni az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett MNV „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára azzal, hogy a közlemény rovatban szerepelteti a ’faértékesítés’ szót. A Magyar Állam tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartásra kerül. A nyertes ajánlattevő részére az MNV Zrt. bocsátja ki a számlát.

A vételár megfizetését az MNV Zrt. a számláján történt jóváírást követő 10 naptári napon belül visszaigazolja a NIF Zrt.-nek.

 1. Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul vagy a szerződés aláírása után a vételár megfizetésére a 7. pont szerinti határidőn belül nem kerül sor, vagy a nyertes ajánlattevő a faanyagok megtekintési jogával nem élt, de később a faanyagokkal kapcsolatos kifogása merül fel, amelyre alapítva a birtokbavételt megtagadja, és ezért a NIF Zrt. az adásvételi szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a NIF Zrt. jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Amennyiben a pályázat nyertesének felróható okból hiúsul meg a szerződéskötés vagy a vételár megfizetésére a fenti 7. pontban rögzített határidőn belül nem kerül sor, illetve a nyertes ajánlattevő a faanyagok megtekintési jogával nem élt, de később a faanyagokkal kapcsolatos kifogására alapítva az átvételt megtagadja úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlati ár, illetve az adásvételi szerződésben rögzített nettó vételár 15 %-át meghiúsulási kötbérként köteles megfizetni.

 1. A vételáron felül az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles banki átutalással megfizetni a nettó vételár 10 %-a + ÁFA összegű közreműködői díjat a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20609931-00003285 számú számlájára, a NIF Zrt. által a szerződéskötést követően rendelkezésére bocsátott számla ellenében.

A közreműködői díj akkor is jár a NIF Zrt.-nek, ha az adásvétel a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul.

 1. A birtokbaadásra csak a fenti 7. pontban részletezett, MNV Zrt. által a vételár jóváírásáról megküldött visszaigazolás birtokában és a fenti 9. pontban leírt közreműködői díj jóváírását követően kerülhet sor, ezért a NIF Zrt. a birtokbaadás időpontját a visszaigazolás kézhezvételét és a jóváírást (azaz az utóbb teljesülő feltételt) követő 8 napon belüli időpontra kitűzi, amelyről a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti.

A birtokbaadásról jegyzőkönyv készül.

 1. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra is, hogy a pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt anyagokat a birtokbavételtől számított legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségére, felelősségére elszállítja azzal, hogy az ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályi követelményeket is köteles betartani. Az MNV Zrt., továbbá a NIF Zrt. a birtokbaadás és az elszállítás közötti időszakra mindennemű felelősségét és kötelezettségét kizárja tekintettel arra is, hogy a faanyag tulajdonjoga és birtoka ekkor már a nyertes ajánlattevőt, mint vevőt illeti meg.
 1. Az ajánlattevő ajánlatában, illetve a nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a faanyag felhasználása tekintetében közvetlen végfelhasználónak minősül-e.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

Az ajánlattevő ajánlatában, illetve a nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F. § szerint – a faanyag kereskedelmi lánc regisztrált tagja-e, és köteles megadni a NIF Zrt. részére a FELIR azonosítóját, amely alapján a NIF Zrt. ellenőrizni köteles az ajánlattevőt a NÉBIH faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet folytatók nyilvántartási rendszerében.

Az értékesítéshez és a faanyag szállításhoz kapcsolódó szállítójegy kiállítási, EKAER és EUTR kötelezettségeknek a NIF Zrt. és az ajánlattevő a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eleget tenni.

 1. Az ajánlattevők ajánlataikat minden oldalon cégszerű – magánszemélyeknél saját – aláírással kötelesek ellátni. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy képviseleti jogosultság igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá az aláírási címpéldánya másolati példányát.

Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő nyilatkozik, a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról, az általa vállalt kötelezettségekről, a végfelhasználói és a faanyagkereskedelmi lánc szereplői minőség fennállásáról, illetve fenn nem állásáról, az ajánlati ár összegéről, amelynek legalább a fentiekben meghatározott minimálárat el kell érnie.

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.rendelet 27. § (1) bekezdése a) és b) pontja alapján állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részére, akivel szemben kizáró okok állnak fenn, azaz az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással és a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozással való nem-rendelkezésről az ajánlattevő írásban köteles nyilatkozni, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozással való nem-rendelkezést az ajánlattevő:

 • a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal köteles igazolni, az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg, vagy
 • az ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelyet a NIF Zrt. megvizsgál.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik-e.

 1. A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig tart, kivéve ha a NIF Zrt. ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
 1. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.
 2. Az ajánlattevők ajánlataikat az alábbi nyilatkozat kitöltésével

nyilt-palyazati-aj4_eger

c é g j e l z é s    n é l k ü l ,  1 (egy) z á r t   b o r í t é k b a n,

5  (öt) példányban

– ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, az „M25 autóút déli ütem északi szakasz (7+073,80 – 14+617,88 kmsz.) – (PST:A025.03)” – Eger” jelzéssel,

s z e m é l y e s e n   vagy m e g h a t a l m a z o t t   ú t j á n ,

a 1134 Budapest, Váci út 45. szám (NIF Zrt. székhelye) D épület 412. irodájában Fehérvári Tünde terület-nyilvántartási munkatársnak benyújtani.

 1. Az ajánlatok benyújtási határideje: a pályázati felhívás közzétételétől számított legkésőbb 30. nap, azaz 2020.05.27., 17.00 óra. A közzététel időpontja: 2020.04.27.
 1. A pályázat hivatalos nyelve a magyar.
 1. A pályázattal, illetve a faanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: Fehérvári Tünde, tel.: +36/20/286-8764; fehervari.tunde@nif.hu.

A faanyagok megtekinthetők az alábbi helyen és címen: 3300 Eger, Baktai út, 0985 hrsz., Colas Zrt. telephelye alatti ingatlanon, előzetes egyeztetést követően.

Budapest, 2020.04.27.