Pályázati felhívás, vissznyereményi (terménykeverő) értékesítés – „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra (PST: A044.15)”

HIRDETMÉNY

vissznyeremény értékesítésére

A Magyar Államot, mint tulajdonost képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., rövidített elnevezés: MNV Zrt.) értékesítési megbízottjaként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., rövidített elnevezés: NIF Zrt.; Cg. 01-10-044180; adószám: 11906522-2-41) értékesíteni kívánja az „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra (PST: A044.15)megnevezésű építési beruházás során visszanyert alábbi anyagokat, amelyre ajánlatokat várunk.

 

 1. A bontás során leszerelt berendezés (a továbbiakban: vissznyereményi anyag):

 

Megnevezés, méret Mennyiség Nettó érték minimum összege/db (minimál egységár) Nettó érték minimum összege, összesen (minimálár)
Terménykeverő és granuláló tartály

Alapanyag-előtá-rolók (3 db)

1 db 1.750.000,- Ft 1.750.000,- Ft
Összesen: Induló ár:

1.750.000,- Ft + ÁFA

Terménykeverő és granuláló adatai:

HIMEL gyártmányú takarmány daráló-keverő, elméleti kapacitása 1,2 t/óra. (A keverő típusa EK-500.) 2003-ban helyezték üzembe, 2017-es leszereléséig rendeltetésszerűen működött.

 

A NIF Zrt. az ajánlattevők részére biztosítja a vissznyereményi anyag megtekintését az ajánlattételi határidő lejártáig.

 

Amennyiben az ajánlattevő nem él a megtekintési jogával, úgy nyertessége esetén az adásvételi szerződést a jelen felhívásban és az adásvételi szerződésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat elfogadva köti meg azzal, hogy elfogadja azt is, hogy a dokumentumokban szereplő mennyiségek és minőségek megegyeznek a megtekintés helyén tárolt vissznyeremény mennyiségi és minőségi adataival. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a vissznyereményi anyagra vonatkozó kifogással nem élhet. Az adásvételi szerződés a Felek aláírásával jön létre, és hatálybalépése nem függ a vissznyereményi anyag megtekintésétől, illetve annak eredményétől.

A vissznyereményi anyag megtekintési helye és címe: 6065 Lakitelek, Hrsz.: 0110/7. előzetes – telefonon történő – egyeztetést követően.

 1. Részajánlat tételre nincs lehetőség.

 

 1. A NIF Zrt. a pályázat elbírálása során a legmagasabb összegű árat kínáló érvényes ajánlatot fogadja el azzal, hogy a megajánlott vételárnak (a továbbiakban: ajánlati ár) el kell érnie a fenti táblázatban meghatározott indulóárat.

Több azonos összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlat esetén a NIF Zrt. dönt a nyertes ajánlattevő személyéről.

 

 1. A NIF Zrt. az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 munkanapon belül – 3 fős bizottságban – értékeli a beérkezett ajánlatokat és lezárja az értékesítést. Az értékesítés lezárását követően a NIF Zrt. írásban értesíti az ajánlattevőket az értékesítés eredményéről és intézkedik a szerződés megkötéséről.

 

 1. A NIF Zrt. az adásvételi szerződéstervezetet a pályázati nyertességről szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a nyertes ajánlattevőnek.

A NIF Zrt. az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével köti meg a pályázat elbírálásáról történő értesítést követő legfeljebb 5 munkanapon belül.

 

 1. Az ajánlattevő köteles az ajánlattétellel egyidejűleg banki átutalással megfizetni a bruttó ajánlati ár (a továbbiakban: vételár) 10%-át, mint közreműködői díjat a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20609931-00003285 számú számlájára. A közlemény rovatban feltüntetendő a következő: „21/2021 – NIF vissznyeremény”. A NIF Zrt. a nyertes ajánlattevő részére a közreműködői díjról számlát állít ki, a nem nyertes ajánlattevők részére a megfizetett közreműködői díjat visszautalja.

A nyertes ajánlattevő által átutalt közreműködői díj akkor is jár a NIF Zrt.-nek, ha az adásvétel a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul.

 

 1. Az ajánlattevő a bruttó vételár 20%-ának megfelelő összeget szintén az ajánlattétellel egyidejűleg köteles banki átutalással megfizetni a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20609931-00003285 számú számlájára. A közlemény rovatban feltüntetendő: „21/2021 – NIF vissznyeremény”. A nem nyertes ajánlattevők részére a jelen pont alapján befizetett összeget a NIF Zrt. visszautalja. A nyertes ajánlattevő esetében a jelen pont szerint megfizetett összeg a vételárba beszámításra kerül és azt a NIF Zrt. – a 9. pontban foglaltakkal összhangban – az MNV Zrt. „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül átutalja.

 

 1. A nyertes ajánlattevő a vételár hátralékos összegét (vételár 80 %-a) az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül köteles megfizetni banki átutalással az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett MNV „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára azzal, hogy a közlemény rovatban szerepelteti a ’vissznyeremény’ szót a megvásárolni kívánt vissznyereményi anyag tárolási helyével (település és helyrajzi szám) és mennyiségével.

 

 1. A Magyar Állam tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartásra kerül. A nyertes ajánlattevő részére az MNV Zrt. bocsátja ki a számlát. A vételár megfizetését az MNV Zrt. a számláján történt jóváírást követő 10 naptári napon belül visszaigazolja a NIF Zrt.-nek.

 

 1. A vételár megfizetésének, a vissznyereményi anyag birtokbavételének vagy elszállításának késedelme esetén a nyertes ajánlattevő (Vevő) a késedelem minden megkezdett napjára a vételár és a közreműködői díj együttes összege 1%-ának megfelelő, de legalább napi 5.000 Ft késedelmi kötbért köteles a NIF Zrt-nek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a vételár és a közreműködői díj együttes összegének 25%-át.

 

Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével, a birtokbavétellel vagy a vissznyereményi anyag elszállításával 10 napot meghaladó késedelembe esik, illetve a vissznyereményi anyag átvételét megtagadja, a NIF Zrt. jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, illetve a jelen szerződést felmondani. Ebben az esetben a Vevő a vételár és a közreműködői díj együttes összege 35%-ának megfelelő, de legalább 175.000 Ft meghiúsulási kötbért köteles a NIF Zrt.-nek fizetni.

 

 1. A birtokbaadásra csak a fenti 8. pontban részletezett, MNV Zrt. által a teljes vételár jóváírásáról megküldött visszaigazolás birtokában kerülhet sor, ezért a NIF Zrt. a birtokbaadás időpontját a visszaigazolás kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra kitűzi, amelyről a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti.

A birtokbaadásról jegyzőkönyv készül. A vissznyereményi anyag tulajdonjogát a Vevő a teljes vételár és a közreműködői díj megfizetésével, valamint a birtok átruházásával szerzi meg.

Elállás vagy felmondás esetén a Vevőnek visszajáró vételár és közreműködői díj terhére jogosult a NIF Zrt. beszámítással érvényesíteni a meghiúsulási kötbér, valamint a saját és a Magyar Állam vagy képviselője kárigényét.

 

 1. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra is, hogy a pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt vissznyereményi anyagot a birtokbavételtől számított legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségére, felelősségére, a vonatkozó jogszabályi követelményeket betartva elszállítja. Az MNV Zrt. és a NIF Zrt. a birtokbaadás és az elszállítás közötti időszakra mindennemű felelősségét és kötelezettségét kizárja tekintettel arra is, hogy a vissznyereményi anyag tulajdonjoga és birtoka ekkor már a nyertes ajánlattevőt, mint Vevőt illeti meg.

 

 1. Az ajánlattevő ajánlatát minden oldalon cégszerű – magánszemélyeknél saját vagy meghatalmazott általi – aláírással köteles ellátni. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy képviseleti jogosultság igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá az aláírási címpéldány másolati példányát.

 

Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő nyilatkozik a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról, az általa vállalt kötelezettségekről, a végfelhasználói minőség fennállásáról, illetve fenn nem állásáról, az ajánlati ár összegéről, amelynek legalább a fentiekben meghatározott induló árat el kell érnie, továbbá csatolnia kell a pályázati anyaghoz a 10% közreműködői díj és 20% előleg befizetését igazoló banki bizonylatot.

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése a) és b) pontja alapján állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részére, akivel szemben kizáró okok állnak fenn, azaz az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással és a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

 

A lejárt esedékességű köztartozás mentességet az ajánlattevő:

 • a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal köteles igazolni, az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg, vagy
 • az ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelyet a NIF Zrt. megvizsgál.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik-e.

 

 1. A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig tart, kivéve, ha a NIF Zrt. ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

 

 1. Az ajánlattevő ajánlatát

p o s t a i   ú t o n ,

 

a NIF Zrt. postacímén: 1439 Budapest, Pf.: 695.

teheti meg. A postai borítékon feltüntetendő – a feladó neve és címe mellett – : dr. Irinyi Ferenc osztályvezető saját kezébe jelzés.

A postai borítékba helyezendő az ajánlat (pályázati dokumentáció letöltési helye: nyilt_palyazati_aj_lakitelek_a044-15)

c é g j e l z é s    n é l k ü l , 1 db z á r t   b o r í t é k b a n,

2 (két) példányban.

Egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással vagy meghatalmazott aláírásával szükséges benyújtani. A borítékon feltüntetendő az „M44 gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt közötti szakasz kivitelezése visszakötéssel a 44-es számú főútra (PST: A044.15) megnevezésű építési beruházás során kitermelt vissznyereményi anyag értékesítése – 21/2021 – NIF vissznyereményjelzés.

 

 1. Az ajánlat beérkezési határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 30. nap, azaz 2021. március 18. 17:00 óra. A közzététel időpontja: 2021. február 16.

 

 1. A pályázat hivatalos nyelve a magyar.

 

 1. A pályázattal, illetve a vissznyereményi anyaggal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: Bokor Ágota vagyonkezelési munkatárs, tel.: 06-20/373-6855.

 

A vissznyereményi anyag megtekinthető az alábbi helyen és címen: 6065 Lakitelek, Hrsz.: 0110/7. alatti ingatlanon, előzetes egyeztetést követően.

 

Kelt: Budapest, 2021. február 16.