PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, FAANYAG ÉRTÉKESÍTÉS – „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása (PST: A001.08) – 4/2022 – NIF faanyag”

HIRDETMÉNY

faanyag értékesítésére

A Magyar Államot, mint tulajdonost képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., rövidített elnevezés: MNV Zrt.) értékesítési megbízottjaként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., rövidített elnevezés: NIF Zrt.; Cg. 01-10-044180; adószám: 11906522-2-41) értékesíteni kívánja a „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása” (PST: A001.08) megnevezésű építési beruházás során kitermelt faanyagot – Városüzemeltető és Fenntartó Kft. telephelye (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/B) – amelyre az alábbi feltételeknek megfelelő ajánlatokat várunk.

 

ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ FAANYAGOK :
megnevezése, mérete mennyisége

(erdei m3)

nettó érték minimum összege Ft/m3 (minimál egységár) nettó érték minimum összege Ft-ban, összesen (minimálár)
Korhadt puhafa (2 m) 12,9 3.795,- 48.956,-
Korhadt puhafa (2 m) 13,5 3.795,- 51.233,-
Korhadt puhafa (2 m) 15,5 3.795,- 58.823,-
Korhadt puhafa (2 m) 14 3.795,- 53.130,-
Összesen: 55,9 Induló ár:

212.142,- Ft + ÁFA

A NIF Zrt. az ajánlattevők részére biztosítja a faanyag megtekintését az ajánlattételi határidő lejártáig.

Amennyiben az ajánlattevő nem él a megtekintési jogával, úgy nyertessége esetén az adásvételi szerződést a jelen felhívásban és az adásvételi szerződésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat elfogadva köti meg azzal, hogy elfogadja azt is, hogy a dokumentumokban szereplő mennyiségek és minőségek megegyeznek a megtekintés helyén tárolt faanyag mennyiségi és minőségi adataival. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a faanyagokra vonatkozó kifogással nem élhet. Az adásvételi szerződés a Felek aláírásával jön létre, és hatálybalépése nem függ a faanyag megtekintésétől, illetve annak eredményétől.

A faanyag megtekintési helye és címe: Városüzemeltető és Fenntartó Kft. telephelye (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/B) előzetes – telefonon történő – egyeztetést követően.

 1. Részajánlat tételre nincs lehetőség.
 2. A NIF Zrt. a pályázat elbírálása során – a jelen pontban foglalt kivétellel – a legmagasabb összegű árat kínáló érvényes ajánlatot fogadja el azzal, hogy a megajánlott vételárnak (a továbbiakban: ajánlati ár) el kell érnie a fenti táblázatban meghatározott indulóárat. A pályázatok elbírálása során vizsgálni kell a pályázó korábbi – a pályázat kiírásának tárgyévét megelőző két év – teljesítéseinek szerződésszerűségét. Lényeges szerződésszegésnek kell tekinteni, ugyanazon ajánlattevő ismételt, legalább két szerződést érintő szerződésben rögzített bármely határidő – ajánlattevőnek felróható – 30 napon túli késedelmét. A lényeges szerződésszegéssel érintett ajánlattevő a pályázatból kizárható.

Több azonos összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlat esetén a NIF Zrt. dönt a nyertes ajánlattevő személyéről.

 1. A NIF Zrt. az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 munkanapon belül – 3 fős bizottságban – értékeli a beérkezett ajánlatokat és lezárja az értékesítést. Az értékesítés lezárását követően a NIF Zrt. írásban értesíti az ajánlattevőket az értékesítés eredményéről és intézkedik a szerződés megkötéséről.
 2. A NIF Zrt. az adásvételi szerződéstervezetet a pályázati nyertességről szóló értesítéssel egyidejűleg megküldi a nyertes ajánlattevőnek.

A NIF Zrt. az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével köti meg a pályázat elbírálásáról történő értesítést követő legfeljebb 5 munkanapon belül.

 1. Az ajánlattevő köteles közreműködői díjat is fizetni az ajánlattétellel egyidejűleg banki átutalással a bruttó ajánlati ár (a továbbiakban: vételár) 10%-át a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett HU69 1030 0002 1013 4766 0003 4904 számú óvadék számlájára. A közlemény rovatban feltüntetendő, a pályázat megnevezésében szereplő azonosító (4/2022 – NIF faanyag), továbbá a „köreműködői díj” szó. A NIF Zrt. a nyertes ajánlattevő részére a közreműködői díjról számlát állít ki, a nem nyertes ajánlattevők részére a megfizetett közreműködői díjat az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül visszautalja.

A nyertes ajánlattevő által átutalt közreműködői díj akkor is jár a NIF Zrt.-nek, ha az adásvétel a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul.

 1. Az ajánlattevő a bruttó ajánlati vételár 20%-ának megfelelő összeget szintén az ajánlattétellel egyidejűleg köteles banki átutalással megfizetni a NIF Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett HU69 1030 0002 1013 4766 0003 4904 számú óvadék számlájára. A jelen pont szerint megfizetett összeg a vételárba beszámításra kerül és a NIF Zrt. a 9. pontban meghatározottak alapján, (MNV „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára) az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül átutalja. A közlemény rovatban feltüntetendő a pályázat megnevezésében szereplő azonosító (4/2022 – NIF faanyag), továbbá a „vételár előleg” szó. A nem nyertes ajánlattevők részére a jelen pont alapján befizetett összeget a NIF Zrt. az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül visszautalja.
 2. A nyertes ajánlattevő a vételár hátralékos összegét (vételár 80 %-a) az adásvételi szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 8 munkanapon belül köteles megfizetni banki átutalással az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett MNV „Értékesítési bevételek” 10032000-01457522-00000000 számú számlájára azzal, hogy a közlemény rovatban szerepelteti a pályázat megnevezésében szereplő azonosítót (4/2022 – NIF faanyag).
 3. A Magyar Állam tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartásra kerül. A nyertes ajánlattevő részére az MNV Zrt. bocsátja ki a számlát. A vételár megfizetését az MNV Zrt. a számláján történt jóváírást követő 10 naptári napon belül visszaigazolja a NIF Zrt.-nek.
 4. A vételár megfizetésének, a faanyag birtokbavételének vagy elszállításának késedelme esetén a nyertes ajánlattevő (Vevő) a késedelem minden megkezdett napjára a vételár és a közreműködői díj együttes összege 1%-ának megfelelő, de legalább napi 5.000 Ft késedelmi kötbért köteles a NIF Zrt-nek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a vételár és a közreműködői díj együttes összegének 25%-át.

Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével, a birtokbavétellel vagy a faanyag elszállításával 10 napot meghaladó késedelembe esik, illetve a faanyag átvételét megtagadja, a NIF Zrt. jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, illetve a jelen szerződést felmondani. Ebben az esetben a Vevő a vételár és a közreműködői díj együttes összege 35%-ának megfelelő, de legalább 175.000 Ft meghiúsulási kötbért köteles a NIF Zrt.-nek fizetni.

 1. A birtokbaadásra csak a fenti 8. pontban részletezett, MNV Zrt. által a teljes vételár jóváírásáról megküldött visszaigazolás birtokában kerülhet sor, ezért a NIF Zrt. a birtokbaadás időpontját a visszaigazolás kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra kitűzi, amelyről a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti.

A birtokbaadásról jegyzőkönyv készül. A faanyag tulajdonjogát a Vevő a teljes vételár és a közreműködői díj megfizetésével, valamint a birtok átruházásával szerzi meg.

Elállás vagy felmondás esetén a Vevőnek visszajáró vételár és közreműködői díj terhére jogosult a NIF Zrt. beszámítással érvényesíteni a meghiúsulási kötbér, valamint a saját és a Magyar Állam vagy képviselője kárigényét.

 1. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra is, hogy a pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt faanyagot a birtokbavételtől számított legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségére, felelősségére, a vonatkozó jogszabályi követelményeket betartva elszállítja. Az MNV Zrt. és a NIF Zrt. a birtokbaadás és az elszállítás közötti időszakra mindennemű felelősségét és kötelezettségét kizárja tekintettel arra is, hogy a faanyag tulajdonjoga és birtoka ekkor már a nyertes ajánlattevőt, mint Vevőt illeti meg.
 2. Az ajánlattevő ajánlatában, illetve a nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a faanyag felhasználása tekintetében közvetlen végfelhasználónak minősül-e.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

Az ajánlattevő ajánlatában, illetve a nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F. § szerint – a faanyag kereskedelmi lánc regisztrált tagja-e, és köteles megadni a NIF Zrt. részére a FELIR azonosítóját, amely alapján a NIF Zrt. ellenőrizni köteles az ajánlattevőt a NÉBIH faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet folytatók nyilvántartási rendszerében.

Az értékesítéshez és a faanyag szállításhoz kapcsolódó szállítójegy kiállítási, EKAER és EUTR kötelezettségeknek a NIF Zrt. és az ajánlattevő a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eleget tenni.

 1. Az ajánlattevő ajánlatát minden oldalon cégszerű – magánszemélyeknél saját vagy meghatalmazott általi – aláírással köteles ellátni. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy képviseleti jogosultság igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá az aláírási címpéldány másolati példányát.

Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő nyilatkozik a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról, az általa vállalt kötelezettségekről, a végfelhasználói és a faanyagkereskedelmi lánc szereplői minőség fennállásáról, illetve fenn nem állásáról, az ajánlati ár összegéről, amelynek legalább a fentiekben meghatározott induló árat el kell érnie, továbbá csatolnia kell a pályázati anyaghoz a 10% közreműködői díj és 20% előleg befizetését igazoló banki bizonylatot.

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése a) és b) pontja alapján állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részére, akivel szemben kizáró okok állnak fenn, azaz az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással és a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozás mentességről az ajánlattevő írásban köteles nyilatkozni az ajánlat benyújtásával egyidejűleg.

A jogszabály szerint százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték feletti vagyontárgy értékesítése esetén a lejárt esedékességű köztartozás mentességet az ajánlattevő:

 • a szerződéskötés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal köteles igazolni, az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg, vagy
 • az ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelyet a NIF Zrt. megvizsgál.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik-e.

 1. A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig tart, kivéve, ha a NIF Zrt. ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
 2. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.
 3. Az ajánlattevő ajánlatát

k i z á r ó l a g   p o s t a i   ú t o n ,

 

a NIF Zrt. postacímén: 1439 Budapest, Pf.: 695.

teheti meg. A postai borítékon feltüntetendő – a feladó neve és címe mellett – : Kőrös József gazdasági igazgató saját kezébe jelzés.

A postai borítékba helyezendő az ajánlat (pályázati dokumentáció letöltési helye: nyilt_palyazati_aj_palyazat_3-kor_mosonmagyarovar_a001-08)

c é g j e l z é s    n é l k ü l , 1 db z á r t   b o r í t é k b a n,

2 (két) példányban.

 • egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással vagy meghatalmazott aláírásával szükséges benyújtani. A borítékon feltüntetendő a „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása (PST: A001.08) – 4/2022 – NIF faanyag” jelzés.
 1. Az ajánlat beérkezési határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 30. nap, azaz 2022. december 23. 17:00 óra. A közzététel időpontja: 2022. november 23.
 2. A pályázat hivatalos nyelve a magyar.
 3. A pályázattal, illetve a faanyaggal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: Földesi Balázs vagyonkezelési mérnök, tel.: 06-20/282-0834.

A faanyag megtekinthető az alábbi helyen és címen: Városüzemeltető és Fenntartó Kft. telephelye (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/B), alatti ingatlanon, előzetes egyeztetést követően.

Ajánlattevő elfogadja, hogy a fentiekben meghatározott időtartamon belül élhet a faanyag megtekintésének jogával, ezt követően az ezzel kapcsolatos mennyiségbeli kifogással nem élhet.

 

Kelt: Budapest, 2022. november 23.